loader image
biovalue-color-guidelines

Hedefler

Biyoçeşitlilik, tarımsal gıda değer zinciri, çevre, tüketici tercihleri ve sağlık arasındaki bağlantıyı analiz edecek dinamik ve modüler, etmen tabanlı bir simülasyon aracı geliştirmek.

BioValue projesinin temel amacı, biyoçeşitlilik, tarımsal gıda değer zinciri, çevre, tüketici tercihleri ve sağlık arasındaki bağlantıyı analiz edecek dinamik ve modüler bir ajan tabanlı simülasyon aracı geliştirmektir. Amaç, talep odaklı bir yaklaşım benimseyerek (çataldan çiftliğe) az kullanılan, genetik çeşitliliğe sahip mahsullerin ve bunların nihai pazarlanabilir ürünlerinin tüketici tabaklarına tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Projenin nihai sonucu, proje kapsamında öngörülen kapsamlı ıslah programının bir sonucu olarak, az kullanılan, genetik çeşitliliğe sahip ürünlerden elde edilecek yeni yemek tarifleri ve işlenmiş gıda ürünleridir. Özellikle, az kullanılan, genetik çeşitliliğe sahip ürünlerin tarımsal gıda değer zincirine dahil edilmesi için politika etki değerlendirmesi, çevresel değerlendirme ve yönetmelik ve standartlara uygunluğun sağlanması için belirli temel performans göstergelerinin tanımlanmasına yönelik bir veri kaynağı olarak da hizmet eden az kullanılan ürünlerin yetiştirilmesi için 12 ülkede 7 pilot vaka planlanmaktadır. Genel amaca ulaşmak için BioValue aşağıdaki özel hedefleri belirlemiştir:

H.1. Mevcut tarım-gıda değer zinciri son teknoloji modelleme araçlarını gözden geçirmek ve az kullanılan, genetik çeşitliliğe sahip ürünlerin ekim yörüngesini incelemek. Böyle bir inceleme, üretim süreçlerini, yatırım planlamasını, kalite kontrolünü, fiyat aktarımını ve ürün dağıtım kanallarını modelleyen veri tabanlarını ve araçları içerecektir. Ayrıca, çok sayıda ürünün (baklagiller, sebzeler) tüketiminin ve yetiştiriciliğinin zaman içinde değişmesinin veya tamamen ortadan kalkmasının nedenlerinin ve koşullarının gözden geçirilmesini de içerecektir.

H.2. Mevcut verileri katılımcı araştırma bulgularıyla birleştirerek aracıların davranışlarının bir karakterizasyonunu detaylandırmak. Tarımsal gıda değer zincirindeki her bir aracının özellikleri, özellikle bireysel aracıların heterojenliğini yakalamaya odaklanan veri setleri kullanılarak değerlendirilecektir. Her bir aracı grubunu doğru bir şekilde tanımlamak ve aracıların karar verme süreçlerini etkileyebilecek temel faktörleri ve parametreleri belirlemek için katılımcı araştırma da kullanılacaktır.

H.3. Genetik biyoçeşitlilikten faydalanmak için bir ıslah programı geliştirmek. Sekiz pilot ülkedeki (Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, Estonya, İtalya, Norveç, İspanya ve Türkiye) yedi eşleştirilmiş pilot vaka aracılığıyla, katılımcı ıslah programlarının yedi ana bitki türünde (Lens culinaris, Lathyrus spp, Fagopyron spp, Domates ideotipleri, Patlıcan landraces, Cucumis melo var. flexuosus ve Sonchus oleraceus) verim potansiyellerini, adaptasyon ve uyumluluklarını, verimliliklerini ve ekonomik performanslarını değerlendirmek amacıyla, hassas tarımın standartlaştırılmış deneysel kurulum protokolleri ve yetiştirme teknikleri izlenerek farklı çiftlik sistemleri test edilecektir. Islah programı toprak, çiftlik ve agro-ekosistem düzeyinde biyolojik çeşitliliğin analizini de içerecektir.

H.4. Genetik olarak çeşitlendirilmiş gıda ürünlerine yönelik yemek odaklı bir yaklaşım geliştirmek. Gıda bilimcileri, mutfak uzmanları, beslenme uzmanları ve şefler tarafından yeni yemek tariflerinin ve işlenmiş gıda ürünlerinin geliştirilmesi ve uluslararası bir tüketici örneği tarafından yemek tariflerinin ve işlenmiş gıda ürünlerinin doğrulanması yoluyla, genetik olarak çeşitli mahsullere dayalı nihai ürünler duyusal özellikleri ve tüketicilerin ödeme istekliliği açısından değerlendirilecektir. Ayrıca, yemekler sağlıklı ve çevre dostu diyetleri teşvik etmeyi amaçlayacaktır.

H.5. Değer zinciri boyunca biyoçeşitliliğin optimizasyonuna yönelik BioValue aracını değerlendirmek için aracıların etkileşimlerinin davranışsal ve ağsal bir modelini üretmek. Proje süresince toplanan bilgiler ve mevcut veri tabanları kullanılarak, mevcut modellerin ve önceki araştırma deneyimlerinin iyileştirilmesine dayalı olarak, aracıların etkileşimlerini karakterize etmek için bir davranış ve ağ modeli parametrize edilecektir. Ortaya çıkan BioValue dinamik ve modüler simülasyon aracı, bilgiyi sonuçlara dönüştürmek için etkileşimli bir çerçeve sağlayacak ve artan biyoçeşitlilik senaryolarının yanı sıra iklim değişikliği, su mevcudiyeti, politika, arazi ve pazar senaryolarının çiftlik, bölgesel ve AB düzeyindeki etkisinin değerlendirilmesinde kullanılacaktır. Buna ek olarak, değer zinciri boyunca etkiler açıkça modellenerek sinerji ve çatışmalar ortaya çıkarılacaktır.

H.6 Üretilen bilgileri paydaşların katılımını en üst düzeye çıkaracak şekilde en uygun ve yeni bir şekilde derlemek, analiz etmek ve sunmak. BioValue aracı tarafından üretilen bilgilerin görselleştirilmesi, paydaşlar için yeterli uygulanabilirlik ve kullanışlılığın sağlanması açısından kilit önem taşımaktadır. Bu, kullanıcı dostu arayüzün mevcut Bilgi ve İletişim Teknolojilerine doğrudan bağlanmasını içerecektir. Ayrıca, işlenmiş gıda ürünleri ve hazırlanan nihai yemeklerin üretim süreçleri, hem tüketiciler hem de toptancılar/gıda işleyicileri için değerli olan interaktif bir çevrimiçi el kitabı/ yemek kitabında sağlanacaktır.

H.7 Tüketicinin çeşitli ve sağlıklı beslenmesinde ihtiyaç duydukları ile tarım uygulamaları arasında dinamik ve dengeli bir ilişki kurarak önerilen yeni ürünlerin uzun süreli kullanımını doğrulamak ve teşvik etmek. Az kullanılan geleneksel ürünler kullanılarak hazırlanan nihai gıda ürünlerine ve yeni yemeklere yönelik tüketici algıları, tutumları ve tercihlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması yoluyla, bunların besleyici ve ticari değerleri doğrulanacaktır. Ardından, tüketicilerin gıda alışkanlıklarına uzun vadeli gastronomik entegrasyonlarının yanı sıra hem tüketicilerin hem de değer zinciri aracılarının yararına pazarda var olmaları için tanıtım faaliyetleri önerilecektir.

H.8 İletişim faaliyetleri ve tarım, tarımsal gıda değer zinciri ve politikadan geniş bir paydaş yelpazesinin katılımı ile proje sonuçlarının benimsenmesini en üst düzeye çıkarmak. Yaygınlaştırma ve iletişim faaliyetleri, çiftçiler, tarımsal gıda değer zinciri uygulayıcıları, tüketiciler, beslenme uzmanları, şefler, gıda politikası yapıcıları ve akademisyenler de dahil olmak üzere geniş bir paydaş yelpazesinde yeni simülasyon aracı ve yeni yemekler ve işlenmiş gıda ürünleri hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olacaktır.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community