loader image
biovalue-color-guidelines

Nivo farme

(#WP8)

Poljoprivredne prakse u proizvodnji i žetvi naših odabranih nedovoljno iskorišćenih useva (npr. paradajz, mahunarke, žitarice) na svakoj pilot lokaciji biće dokumentovane i analizirane u pogledu potrebnih resursa i dobijenih rezultata na osnovu informacija iz WP7.

Postojeća evidencija farme će se koristiti za opisivanje celokupnog procesa proizvodnje za svaki nedovoljno iskorišćen usev na nivou farme. Poseban naglasak biće stavljen na sve aspekte agrobiodiverziteta kako bi se omogućila procena uključivanja biodiverziteta na nivou farme kroz relevantne faktore (npr. sorta useva, plodored, veličina polja, vrsta poljoprivrednih inputa). Katalog kriterijuma Švajcarskog sistema kreditnih poena za upravljanje biodiverzitetom na nivou farme služiće kao šablon (Birrer et al. 2014) i biće prilagođen za upotrebu u ovom projektu. Ove informacije će se koristiti za identifikaciju normativnih scenarija i ključnih indikatora učinka (KPI) koje treba optimizovati za bolje poljoprivredne prakse koje su u stanju da uključe raznovrsnost useva.

Ova analiza će takođe pomoći da se bolje razume u kom trenutku je doneta odluka o uvođenju više useva u proizvodnju i specifičnim faktorima na kojima se ova odluka zasniva.

Shodno tome, na nivou farme, srednjoročna i dugoročna konkurentnost će biti poboljšana uglavnom kroz ponovno uvođenje neiskorišćenih raznovrsnih useva koji pružaju mogućnosti za diversifikaciju poljoprivrednih aktivnosti i prihoda.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community