loader image
biovalue-color-guidelines

Institucionalni nivo

(#WP8)

Uticaj stvoren na institucionalnom nivou biće uglavnom kreiran kroz preporuke politike koje su rezultat testiranja modela BioValue:

BioValue će se baviti rezultatima pokretanja BioValue modela na osnovu normativnih scenarija sa ciljem optimizacije čitavog lanca vrednosti. Povezaćemo rezultate modela sa ključnim indikatorima koji su već identifikovani u ranijoj fazi projekta i analiziraćemo dobijene rezultate.

Rezultati će biti interpretirani u smernice orijentisane na praksu koje imaju za cilj poboljšanje performansi lanca vrednosti za svaku pilot lokaciju. Ove smernice će biti dopunjene smernicama kreiranim za svakog posebnog aktera u lancu vrednosti i odobrenim od strane zainteresovanih strana i postaće osnova za dalje preporuke politike.

Opšta iskustva iz kreiranih modela će biti sažeta u preporukama za okvir replikacije projekta, koji će omogućiti primenu BioValue alata za ostale regione i druge useve.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community