loader image
biovalue-color-guidelines

Ciljevi

Razvijanje dinamičkog i modularnog alata za simulaciju zasnovanog na agensima koji će analizirati vezu između biodiverziteta, poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti, životne sredine, preferencija potrošača i zdravlja.

Glavni cilj projekta BioValue je razvoj dinamičkog i modularnog alata za simulaciju zasnovanu na agentima koji će analizirati vezu između biodiverziteta, poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti, životne sredine, preferencija potrošača i zdravlja. Ideja je da se uvede i proširi upotreba nedovoljno iskorišćenih, genetski raznovrsnih useva i njihovih finalnih tržišnih proizvoda na tanjire potrošača, usvajajući pristup vođen potražnjom (od viljuške do farme). Krajnji ishod projekta su recepti za nova jela i prerađeni prehrambeni proizvodi od nedovoljno iskorišćenih, genetski raznovrsnih useva koji će biti rezultat opsežnog programa oplemenjivanja predviđenog u okviru projekta. Konkretno, planirano je 7 pilot slučajeva u 12 zemalja za uzgoj nedovoljno iskorišćenih useva koji će takođe služiti kao izvor podataka za definisanje specifičnih ključnih indikatora učinka za procenu uticaja politike, procenu životne sredine i obezbeđivanje usklađenosti sa propisima i standardima za uključivanje nedovoljno iskorišćenih useva, genetski raznovrsnih useva u poljoprivredno-prehrambeni lanac vrednosti. Da bi postigao opšti cilj, BioValue je postavio sledeće specifične ciljeve:

O.1. Pregled postojećih alata za modeliranje postojećeg poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti i pregled putanje kultivacije nedovoljno iskorišćenih, genetski raznovrsnih useva. Takav pregled će uključiti baze podataka i alate za modeliranje proizvodnih procesa, planiranje investicija, kontrolu kvaliteta, prenos cena i kanale isporuke proizvoda. Takođe će obuhvatiti pregled uzroka i uslova da su potrošnja i uzgoj brojnih useva (mahunarke, povrće) tokom vremena izmenjeni ili potpuno eliminisani.

O.2. Razraditi karakterizaciju ponašanja agenata kombinujući dostupne podatke sa nalazima participativnog istraživanja. Karakteristike svakog agenta u poljoprivredno-prehrambenom lancu vrednosti biće procenjene korišćenjem skupova podataka, posebno fokusirajući se na hvatanje heterogenosti pojedinačnih agenata. Participativno istraživanje će se takođe koristiti za precizno opisivanje svake grupe agenata, kao i za identifikaciju ključnih pokretača i parametara koji će verovatno uticati na donošenje odluka agenata.

O.3. Razviti program uzgoja za iskorišćavanje genetskog biodiverziteta. Kroz sedam uparenih pilot slučajeva u osam pilot zemalja (Kipar, Nemačka, Grčka, Estonija, Italija, Norveška, Španija i Turska), biće testirani različiti sistemi farmi gde će se primenjivati participativni programi oplemenjivanja u sedam glavnih biljnih vrsta (Lens culinaris, Lathirus spp., Fagopiron spp, paradajz ideotipi, patlidžan landraces, Cucumis melo var. flekuosus i Sonchus oleraceus) u cilju procene njihovog potencijala prinosa, adaptacije i kompatibilnosti, efikasnosti i ekonomskih performansi, prateći standardizovane protokole eksperimentalnog postavljanja i tehnika uzgoja precizna poljoprivreda. Program oplemenjivanja će uključivati analizu biodiverziteta na nivou zemljišta, farme i agroekosistema.

O.4. Razviti pristup genetski raznovrsnim prehrambenim proizvodima zasnovan na jelima. Kroz razvoj novih recepata za jela i prerađene prehrambene proizvode od strane naučnika u oblasti ishrane, kulinarskih stručnjaka, nutricionista i kuvara i kroz validaciju recepata za jela i prerađene prehrambene proizvode od strane međunarodnog uzorka potrošača, finalni proizvodi zasnovani na genetski raznovrsnim kulturama biće ocenjeni za njihove senzorne karakteristike i spremnost potrošača da plate. Dalje, jela će imati za cilj da promovišu zdravu i ekološku ishranu.

O.5. Da proizvede bihevioralni i mrežni model interakcija agenata kako bi se procenio BioValue alat u pravcu optimizacije biodiverziteta u celom lancu vrednosti. Koristeći informacije prikupljene tokom projekta i dostupne baze podataka, model ponašanja i umrežavanja će biti parametrizovan da karakteriše interakcije agenata, na osnovu poboljšanja postojećih modela i prethodnog istraživačkog iskustva. Dobijeni BioValue alat za dinamičku i modularnu simulaciju će obezbediti interaktivni okvir za pretvaranje informacija u ishode i biće korišćen za procenu uticaja scenarija povećanja biodiverziteta, kao i klimatskih promena, dostupnosti vode, politike, zemljišta i scenarija tržišta na farmi, regionalnom i nivou EU. Pored toga, efekti u celom lancu vrednosti biće eksplicitno modelovani otkrivajući sinergije i konflikte.

O.6 Sakupiti, analizirati i predstaviti proizvedene informacije na optimalan i nov način maksimizirajući uključenost zainteresovanih strana. Vizuelizacija informacija koje proizvodi BioValue alat je ključna za obezbeđivanje adekvatne primenljivosti i korisnosti za zainteresovane strane. Ovo će uključivati direktno povezivanje korisničkog interfejsa sa postojećim informacionim i komunikacionim tehnologijama. Štaviše, prerađeni prehrambeni proizvodi i procesi proizvodnje finalnih jela biće obezbeđeni u interaktivnom onlajn priručniku/kuvaru, od vrednosti i za potrošače i za veletrgovce/prerađivače hrane.

O.7 Potvrditi i promovisati dugotrajnu upotrebu predloženih novih proizvoda kroz dinamičan i izbalansiran odnos između onoga što potrošaču treba u svojoj raznovrsnoj i zdravoj ishrani sa jedne strane i poljoprivrednih praksi sa druge strane. Kroz opsežno istraživanje percepcije, stavova i preferencija potrošača prema finalnim prehrambenim proizvodima i novim jelima, pripremljenim od nedovoljno iskorišćenih tradicionalnih useva, biće potvrđena njihova nutritivna i komercijalna vrednost. Zatim će biti predložene promotivne aktivnosti za njihovu dugoročnu gastro integraciju u prehrambene navike potrošača, kao i njihovo postojanje na tržištu u korist potrošača i agenata u lancu vrednosti.

O.8 Maksimizirati usvajanje ishoda projekta komunikacijskim aktivnostima i uključivanjem širokog spektra zainteresovanih strana iz poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti i politike. Aktivnosti širenja i komunikacije će pomoći da se podigne svest o novom alatu za simulaciju i o novim jelima i prerađenim prehrambenim proizvodima kod širokog spektra zainteresovanih strana, uključujući poljoprivrednike, praktičare poljoprivredno-prehrambenog lanca vrednosti, potrošače, nutricioniste, kuvare, kreatore prehrambene politike i akademika.

Check our forum

Let us know your thoughts in our community